RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Labudy z siedzibą w Strzepczu, ul. Hieronima Derdowskiego 3;
  2. inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzepczu jest Pani Paulina Gafka e-mail: rodo@gminalinia.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoły na podstawie Ustawy z dnia 7  września 1991 r.  o systemie oświaty, Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Ustawy  o systemie Informacji Oświatowej, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania oraz zgody osoby, której dane dotyczą ;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe  na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wskazane przez opiekunów prawnych;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  wynikający  z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu  o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o  ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana    do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań szkoły.

Brak możliwości komentowania.