Stypendium szkolne

Regulamin przyznawania stypendium szkolnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzepczu

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 90 g pkt 1 – 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60, 949 i 1292 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032, 2048, z 2017r. poz. 60, 528, 648, 859 ze zm.)

 

 • 1.
 1. Prawo do uzyskania stypendium szkolnego za wyniki w nauce ma uczeń klas IV – VIII szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej poprzedzającej okres przyznania stypendium spełnił jednocześnie niżej wymienione warunki:
 • uzyskał średnią ocen półrocznych i rocznych z wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania w klasach V-VI co najmniej 5,2,w klasach VII-VIII co najmniej 5,0,
 • uzyskał średnią rocznych z wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania w klasach IV co najmniej 5,2,
 • legitymuje się co najmniej dobrym zachowaniem,
 • z zajęć obowiązkowych nie otrzymał żadnej oceny dostatecznej i poniżej,
 • godnie reprezentował szkołę w środowisku biorąc udział w akademiach okolicznościowych lub innych imprezach szkolnych,
 • był laureatem (I, II, III miejsce) konkursów szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich:
  1. oprócz zawodów sportowych, które obejmuje stypendium sportowe,
  2. wymagane jest potwierdzenie co najmniej dwóch konkursów,
  3. konkursy pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym uważa się za konkursy przedmiotowe,
 • był zaangażowany na rzecz środowiska.

 

 • 2.
 1. Prawo do uzyskania stypendium szkolnego za osiągnięcia sportowe ma uczeń klas V – VIII szkoły podstawowej po zakończeniu każdego półrocza oraz uczeń klasy IV po zakończeniu drugiego półrocza, który spełnił jednocześnie warunki:
 • uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania;
 • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego;
 • z pozostałych przedmiotów uzyskał co najmniej ocenę dopuszczającą;
 • zajął I, II, III miejsce w indywidualnych lub zespołowych zawodach sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
  1. wymagane jest potwierdzenie jednego osiągnięcia sportowego,
 • godnie reprezentuje szkołę.

 

 • 3.
 1. Stypendia przyznawane są po zakończeniu I półrocza uczniom klas V – VIII, a po zakończeniu roku szkolnego uczniom klas IV – VIII, na wniosek wychowawcy klasy. Druk wniosku jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 2. Osiągnięcia, o których mowa w §1 ust.1 pkt 3-7 i §2ust.1 pkt 1-5w przypadku klas V-VIII dotyczą każdego półrocza oddzielnie – nie sumują się w drugim półroczu, w przypadku klas IV dotyczą całego roku szkolnego.
 3. Wnioski należy składać w następujących terminach:
  • w pierwszym dniu po radzie klasyfikacyjnej śródrocznej – (I termin);
  • w pierwszym dniu po radzie klasyfikacyjnej rocznej – (II termin).
 4. Komisja Stypendialna, powołana przez Dyrektora Szkoły, przeprowadza kwalifikacje złożonych wniosków w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 

 • 4.
 1. Stypendium szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo w półroczu następującym po półroczu, w którym uczeń spełnił warunki określone w §1 lub §2.

 

 • 5.
 1. Wysokość stypendium uzależniona jest od środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący szkołę tj. Gminę Linia.

 

 • 6.
 1. Każdy uczeń spełniający powyższe kryteria może otrzymać jednocześnie stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe.

 

Brak możliwości komentowania.