Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.spstrzepcz.pl

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Labudy w Strzepczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzepczu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-29.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Wiele zdjęć, obrazów i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
3. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Pipka – Szczypior, szkola@spstrzepcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586768113. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą cztery wejścia. Dwa wejścia od sali gimnastycznej mieszczące się przy parkingu szkolnym są dostosowane dla osób na wózkach, posiadają podjazd. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Dyżurka znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym budynku szkoły. Osoby na wózkach mogą korzystać z toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych mieszczącej się w części sali gimnastycznej na parterze. Gabinet dyrektora, sekretariat, niektóre sale lekcyjne mieszczą się na parterze i są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Na głównym parkingu przy sali gimnastycznej jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Brak możliwości komentowania.